LubCheck

Mazivá sú neoddeliteľnou súčasťou dopravných prostriedkov, poľnohospodárskych a stavebných strojov. Pravidelná kontrola kvapalín umožňuje sledovanie stavu zariadení a môže odhaliť poruchy v ich začiatkoch a tým predchádzať ďaľším poruchám, ktorých opravy možu byť neskôr veľmi drahé. Podstatou koncepcie LubCheck a CoolCheck je, aby sme v kvapke oleja alebo chladiacej kvapaliny dekódovali a účelne interpretovali skryté diagnostické informácie pomocou cielených analýz pre potreby rozhodnutia o ďaľšej prevádzke alebo údržbe. Namerané hodnoty, intenzita zmien či pomery častíc z odierania sú dôležité informácie, z ktorých sa dá posúdiť správny alebo abnormálny chod strojov, správna alebo nesprávna voľba mazív, resp. ich ďaľšia použiteľnosť.

Laboratórium LubCheck je aktívnym členom medzinárodnéhe združenia WearCheck od roku 1997. Toto profesionálne združenie laboratórií pôsobí na štyroch kontinentoch po celom svete.

Najčastejšie problémy s mazivami v priemyselnom segmente a ich riešenia

Popis problému Výsledky analýz Možná príčina Následok Odporúčania
Kontaminácia abrazívnymi časticami Vysoký obsah silikónu, vysoký počet častíc, vysoká miera oderových kovov Zanesené alebo poškodené odvzdušňovanie zariadenie; Opotrebované alebo poškodené tesnenia Zvýšené opotrebovanie; Potenciálne zlyhanie Vymeňte odvzdušňovaní filter a olej
Nadmerné opotrebovanie Veľké množstvo oderových kovov Následok iného typu zlyhania (obsah vody, kontaminácia,nesprávny produkt, prehrievanie) Kratšia doba životnosti zariadenia Skontrolujte celý systém, odstráňte problém; vymeňte olej!
Zhoršenie kvality maziva Nárast viskozity; Nárast čísla kyslosti Prehrievanie; tepelná degradácia oleja, koniec životnosti oleja Potencionálne zlyhanie; zvýšenie opotrebovania a korózia Skontrolujte systém, odvzdušňovanie, chladič oleja; vymeňte olej!
Nesprávne mazivo Produkt nezodpovedá viskozitnej triede; netypický obsah aditívových kovov Nesprávne aplikované mazivo, alebo možná kontaminácia s iným mazivom Zvýšené opotrebenie, potencionálna porucha Skontrolujte či sa používa správne mazivo; vymeňte olej!

Ako Vám vieme pomocť ?

Odber vzoriek Doručovanie vzoriek Analýza Posudok experta
Dodržujte prosím postup správneho vzorkovania odporúčaný Inžinierom techniky mazania. Následne po odobratí vzorky vyplňte priložený formulár a doručte vzorku do CEOD s.r.o. – Technický servis mazív vopred dohodnutým spôsobom. Prijaté vzorky sú analyzované. Inžinieri techniky mazania stanovia diagnózu. Výsledky testov sú do 96 hodín od prijatia vzorky v laboratóriu. Partner obdrží emailom laboratórne hlásenie s odporúčaním.